Rodo

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Trestka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ENTE Nieruchomości Natalia Trestka przy ul. Staromiejskiej 6/10d w Katowicach (40-013), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla Urzędu Miasta Katowice pod nr REGON: 521774899, NIP: 9542839465 (dalej jako: „Administrator” lub „Biuro Nieruchomości”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: ENTE Nieruchomości Natalia Trestka ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice lub adresem e-mail: biuro@entenieruchomosci.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy oraz w celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych), dalej, jako: „RODO”, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Jeżeli są Państwo osobą reprezentującą Stronę umowy lub osobą wyznaczoną do kontaktu, informujemy, iż Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Biuro ENTE Nieruchomości Natalia Trestka, a to zapewnienia kontaktu z reprezentowanym przez Państwa podmiotem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Administratorem, jest uprawniona do podejmowania czynności w Państwa imieniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy reprezentowanym przez Państwa podmiotem, oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z ENTE Nieruchomości Natalia Trestka w zakresie świadczonych przez Biuro usług.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z Biurem, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przedmiotowymi stosunkami zobowiązaniowymi.
7. Niezależnie od powyższego Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
9. W przypadku zawarcia umowy, mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujących uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
10. W razie uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz zapewnienia kontaktu z ENTE Nieruchomości Natalia Trestka